Kategorie

 

Co to jest eduLAN?


EduLAN to program eduROM w wersji sieciowej, przeznaczonej dla szkolnych pracowni komputerowych
i dostosowanej do ich wymagań. EduLAN w dużym stopniu uwzględnia rolę dydaktyczną nauczyciela i oferuje mu szerokie możliwości wpływania na pracę ucznia. Należą do nich:
 

A.
sterowanie pracą uczniów ze stanowiska nauczyciela w pracowni szkolnej – oprogramowanie pozwala nauczycielowi m.in. na synchroniczne sterowanie pracą uczniowskich stacji roboczych, podgląd stanu wybranej stacji roboczej i przeniesienie sterowania do wybranej stacji roboczej. Niektóre z dostępnych funkcji:

 • przejęcie sterowania (mysz i klawiatura) programem na wszystkich stacjach roboczych (np. w celu ustawienia odpowiedniej strony w materiale lub w celu zademonstrowania czegoś na ekranie);
 • zablokowanie dostępu do przycisku sprawdzenia ćwiczenia (i do Raportu wyników);
 • podgląd wybranej stacji roboczej (ekranu);
 • przydzielenie sterowania do jednej wybranej stacji roboczej (wywołanie ucznia do tablicy); rezultat pracy ucznia widoczny jest na ekranach pozostałych stacji roboczych, a także na komputerze nauczyciela;
 • głosowanie – gdy „wywołana do tablicy” osoba wykona zadanie, pozostali uczniowie głosują, czy zadanie jest rozwiązane poprawnie czy nie;
 • na wszystkich komputerach widoczne jest odpowiednie okno pokazujące statystykę odpowiedzi.


B.
organizowanie pracy grupowej uczniów – przeprowadzania różnego rodzaju gier między zespołami w klasie na bazie materiału ćwiczeniowego programu eduROM, np.:

 • nauczyciel dzieli klasę na zespoły (co najmniej dwa, maksymalna liczba to liczba komputerów w pracowni), wszyscy na czas rozwiązują ćwiczenia; wygrywa ten zespół, który pierwszy uzyska 100% z danego zakresu materiału (np. ćwiczenia z jednej lekcji); odpowiednie okno ze statystyką wyników poszczególnych zespołów jest na bieżąco widoczne na każdej stacji roboczej.

C.
dokonywanie oceny pracy uczniów – monitorowanie postępów osiąganych przez uczniów w toku nauki, syntetyczne zarządzanie wynikami prac uczniów, związanych z ich działalnością z programem eduROM. System zapewnia nauczycielom nie tylko wgląd w uzyskiwane przez uczniów wyniki, ale także daje możliwość zwrotnej komunikacji
z uczniami i korygowania przesyłanych prac. W ten sposób eduLAN tworzy praktyczną implementację idei wirtualnej szkoły:
 • wyniki uczniów i stany poszczególnych stron trzymane są na serwerze; aplikacja nauczyciela potrafi wyświetlić te wyniki dla poszczególnych uczniów indywidualnie dla różnych zakresów materiałów – lekcja, ćwiczenie;
 • raporty z wynikami zawierają procentowe wyniki dla każdego ćwiczenia, czy lekcji i określają stopień opanowania danej partii materiału przez uczniów. Raporty pozwalają szybko zorientować się w poziomie całej grupy oraz wskazać te obszary, które wymagają jeszcze powtórzenia i utrwalenia.

D.
przekazywanie uczniom swoich uwag i wskazówek drogą elektroniczną – wysłanie wiadomości tekstowej do jednego lub wszystkich komputerów (na ekranie komputera ucznia pojawia się wówczas okno z wiadomością od nauczyciela).

 

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dla stacji klienckiej
   Do prawidłowej pracy z programem komputer kliencki powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

   · komputer PC z procesorem Pentium® 166 MHz

   · system operacyjny Microsoft® Windows 95/98/Me/2000/XP

   · 32 MB pamięci operacyjnej

   · 30 MB wolnego miejsca na dysku

   · karta graficzna pracująca w rozdzielczości 800x600 i tysiącami kolorów

   · napęd CD-ROM

   · mikrofon

  · modem lub karta sieciowa (w przypadku korzystania z portalu eduNET)

Wymagania techniczne dla wersji sieciowej
   Do prawidłowej pracy z programem eduLAN w wersji wielostanowiskowej powinny zostać spełnione następujące warunki:

   · karta graficzna pracująca w jednakowej rozdzielczości (800x600 lub więcej) na wszystkich komputerach;

   · połączenie komputerów siecią TCP/IP 100Mbit;

   · wydzielony komputer, na którym zostanie zainstalowany materiał z płyt CD-ROM – serwer plików (25 GB wolnego miejsca na jednym dysku dla materiału gimnazjum, 15 GB dla materiału szkoły podstawowej) – Windows 98/ME/NT lub Novell, zalecamy Windows NT 4.0 lub 2000 (dla sieci zawierających więcej niż 10 stanowisk roboczych należy stosować systemy w wersji serwer);

   · wydzielony komputer, na którym zostanie zainstalowany program eduROM i który będzie przeznaczony dla nauczyciela;

  · stanowiska uczniów oraz stanowisko nauczyciela powinny pracować w systemie operacyjnym Microsoft® Windows 95/98/Me/2000/XP.
 

I. Instalacja na serwerze

1.
 • Umieszczamy płytę Dysk instalacyjny edulan w napędzie
  CD-ROM.
 • Otwieramy plik setup.exe, rozpoczynamy instalację programu.2.
Okno rozpoczynające instalację serwera Edulan.
 • Klikamy przycisk „Dalej” w oknie instalatora.


3.
Okno pozwalające na wskazanie katalogu,
w którym zostanie zainstalowany serwer Edulan. Domyślna ścieżka dostępu: C:Program FilesEduROMContent.
 • Klikamy przycisk „Dalej” w oknie instalatora.


4.
Okno wyświetlające proces instalacji.
 • Poczekaj do zakończenia kopiowania na dysk serwera katalogu instalacyjnego Klienta
  i komponentów serwera.


5.
Okno weryfikacji użytkownika.
 • Rejestrujemy serwer poprzez wpisanie numeru użytkownika. W celu aktywacji instalacji sieciowej należy skontaktować się działem obsługi klienta firmy Young Digital Planet SA
  (tel. 0-58 x 768 2 235,
  e-mail: rejestracja@ydp.com.pl) i podać „Numer komputera”.
  W odpowiedzi na telefon lub e-mail, dział obsługi poda tzw. „Numer użytkownika”, który należy wpisać w czterech białych polach okienka rejestrującego.
 • Klikamy przycisk „OK” w oknie instalatora.
  Po zarejestrowaniu pojawia się w lewym dolnym oknie Graph Boarda napis „status working”.
  Program GBSecure Server powinien być możliwy do zminimalizowania do ikony w tray-u. Uruchomiony program GBSecure Server jest niezbędny do działania serwera EduLan.


6.
Okno wyświetlające informację
o zakończeniu instalacji.
 • Klikamy przycisk „OK”.
 • Udostępniamy katalog C:Program FileseduROMContent w sieci.


Udostępnianie katalogu EduROMContent
 • Otwieramy Eksplorator Windows.
 • Klikamy folder EduROMContent prawym przyciskiem myszy i wybieramy polecenie Udostępnianie.


Okno Właściwości Zakładka Udostępnianie
 • Wybieramy polecenie „Udostępniony jako" i wpisujemy nazwę udziału. Katalog można udostępnić pod nazwą EduromG$ (nazwa udostępnionego zasobu będzie ukryta) bądź pod dowolną nazwą.
  Katalog musi być udostępniony całkowicie sposób (Full Controll), w nim będą zapisywane wyniki rozwiązywanych ćwiczeń.
  Ochronę przed skasowaniem zawartości musi zapewnić udostępnienie katalogu
  w trybie „ukryty” lub/i ograniczenia dostępne w systemach NT na poziomie systemu plików.
 • Klikamy przycisk „OK” lub „Zastosuj”.
 

Kopiowanie materiału lekcji na serwer

 • Otwieramy z menu Start -> EduROM-> Instalator materiału
Okno Instalatora materiału
 • Należy umieścić płytę CD z materiałem lekcji
  i kliknąć „OK”. Przekopiowujemy cały materiał z płyt CD na dysk serwera.
 

II. Instalacja na komputerze klienckim

1.
 • Na komputerach klienckich i na komputerze nauczyciela uruchamiamy program setup.exe
  z udostępnionego na serwerze udziału.
 • Wpisujemy nazwę udziału, klikamy „OK”
  w oknie Uruchom.


2.
Okno rozpoczynajace instalację Klienta EduLan.
 • Klikamy przycisk „Dalej” w oknie instalatora.


3.
Okno wyświetlające warunki umowy licencyjnej.
 • Aby zainstalować program, akceptujemy warunki udzielenia licencji, klikając przycisk „Tak” w oknie instalatora.


4.
Okno pozwalające wskazać katalog, w którym zostanie zainstalowany Klient EduLan. Domyślnie C:Program FilesEduRom.
 • Klikamy przycisk „Dalej” w oknie instalatora.


5.
 • Okno wyboru typu instalacji programu klienckiego. Zaproponowano:
  – wersję sieciową,
  – wersję jednostanowiskową
  – klient łączy się
  z serwerem, program działa jak aplikacja jednostanowiskowa.
 • Wybieramy wersję sieciową, klikamy przycisk „Dalej” w oknie instalatora.


6.
Okno wyświetlające proces instalacji.
 • Czekamy aż do zakończenia kopiowania na dysk komputera programu klienckiego EduRom.


7.
 • Końcowe okno instalacji.
 • Klikamy przycisk „OK”
  w oknie instalatora.
 • Uruchamiamy ponownie komputer kliencki.


 

Moduł Nauczycielski

Opis funkcjonalności wersji sieciowej
    • Niektóre z dostępnych funkcji:

   • wyboru materiału (klasy, przedmiotu), z którego będzie prowadzona lekcja, zawsze dokonuje nauczyciel;
   • nauczyciel może przejąć sterowanie programem na wszystkich stacjach (ikona T na dolnym pasku narzędziowym) np.: w celu ustawienia odpowiedniej strony w materiale lub w celu zademonstrowania czegoś na ekranie;
   • nauczyciel może zablokować uczniom dostęp do przycisku sprawdzenia ćwiczenia i do Raportu wyników
    – (ikona √ na pasku narzędziowym danego komputera blokuje dostęp do sprawdzania ćwiczeń pojedynczemu uczniowi, natomiast ikona √ w dolnym pasku narzędziowym blokuje dostęp do wyników wszystkim uczniom);
   • nauczyciel może obserwować wybraną stację roboczą (ekran) – (ikona dziurki od klucza w pasku narzędziowym konkretnego ucznia);
   • nauczyciel może przydzielić sterowanie do wybranej stacji roboczej („wywołanie” ucznia do tablicy) – (ikona U w pasku narzędziowym konkretnego komputera); rezultat pracy ucznia widoczny jest na ekranach pozostałych stacji roboczych i na komputerze nauczyciela;
   • nauczyciel może zorganizować głosowanie (ikona dwóch słupków w dolnym pasku narzędziowym); gdy „wywołana do tablicy” osoba wykona zadanie, pozostali uczniowie głosują, czy zadanie jest rozwiązane poprawnie czy nie; odpowiednie okno pokazujące statystykę odpowiedzi może widzieć tylko nauczyciel lub nauczyciel i wszyscy uczniowie;
   • nauczyciel może przydzielić uprawnienia nauczycielskie innym osobom.
  • Pierwszy utworzony w systemie użytkownik (tzn. gdy lista użytkowników jest pusta) uzyskuje 'atrybut nauczyciela'. Każde następne nowe konto użytkownika jest tego atrybutu pozbawione. Każdy nauczyciel posiada prawo nadania lub usunięcia 'atrybutu nauczyciela' dowolnemu użytkownikowi. Nauczyciel może zalogować się do systemu

   z każdego komputera. Żeby poprawnie pracować w sesji nauczyciel-uczeń, pierwszy do systemu musi się zalogować nauczyciel, który tę sesję tworzy. Każdy nauczyciel tworzy swoją odrębną sesję. Gdy jest w sieci wielu nauczycieli, uczeń ma możliwość wyboru nauczyciela, do którego chce się dołączyć. W momencie zalogowania pierwszego ucznia u nauczyciela pojawiają się na ekranie narzędzia do sterowania pracą w klasie.


   Wersja sieciowa eduROM to oprogramowanie przeznaczone dla szkolnych pracowni komputerowych i dostosowane do ich wymagań. EduROM w wersji sieciowej w dużym stopniu uwzględnia rolę dydaktyczną nauczyciela i oferuje mu szerokie możliwości wpływania na pracę ucznia. Należą do nich:


Sterowanie pracą uczniów ze stanowiska nauczyciela w pracowni szkolnej
   Specjalne okno sterowania pracą uczniów pozwala nauczycielowi m.in. na synchroniczne sterowanie pracą uczniowskich stacji roboczych, podgląd stanu wybranej stacji roboczej i przeniesienie sterowania do wybranej stacji roboczej. Rozpoczynając pracę z programem eduROM w wersji sieciowej, należy pamiętać o zachowaniu kolejności uruchamiania programu. W pierwszej kolejności program zawsze uruchamia nauczyciel, a dopiero potem uczniowie.
1.
Wybór materiału
 • Okno wyboru materiału – tylko nauczyciel ma możliwość wyboru strefy, z której będzie prowadził zajęcia.


2.
Sterowanie pracą uczniów
 • Okno sterowania klasą, które umożliwia nauczycielowi:
  - obserwowanie pracy konkretnego ucznia,
  - blokowanie dostępu do przycisku sprawdzenia wyników wszystkim uczniom lub jednemu z nich,
  - przydzielenie sterowania do wybranej stacji roboczej;
  uczeń – przejmując sterowanie – powinien rozpocząć pracę od strony głównej programu,
  - zablokowanie jednego lub wszystkich komputerów. Za pomocą tego okna nauczyciel może również:
  - przejąć sterowanie wszystkimi komputerami,
  np. w celu prezentacji
  i wytłumaczenia jakiegoś zjawiska,
  - przesyłać wiadomości tekstowe,
  - organizować głosowanie i pracę grupową.


3.
Opis ikon
 • pasek narzędziowy konkretnego komputera
  (np. Krzysztofa Małeckiego)
  1 numer komputera;
  A nazwa grupy, do której został przydzielony dany uczeń;
  zmienianie grupy
  blokowanie sprawdzania wyników konkretnemu uczniowi;
  blokowanie komputera konkretnego ucznia;
  U przekazanie sterowania do konkretnego komputera;
  możliwość podejrzenia konkretnego komputera.
  dolny pasek narzędziowy:
  T przejęcie przez nauczyciela sterowania wszystkimi komputerami;
  G praca grupowa;
  wysyłanie wiadomości tekstowych;
  głosowanie;
  blokowanie sprawdzania wyników we wszystkich stacjach;
  blokowanie wszystkich komputerów.


4.
Głosowanie
 • Okno głosowania, na którym widoczne są procentowe wyniki głosowania przeprowadzonego wśród uczniów. Okno
  to może być widoczne tylko na ekranie komputera nauczyciela lub – po wciśnięciu ikony pokaż wszystkim – na ekranach komputerów wszystkich uczniów. Ikona pokaż wszystkim ukaże się dopiero po zakończeniu głosowania i wskazaniu poprawnej odpowiedzi przez nauczyciela.


5.
Praca grupowa
 • Okno pracy grupowej wyświetlające procentowe wyniki poszczególnych grup. Okno to może być widoczne tylko na ekranie komputera nauczyciela lub – po wciśnięciu ikony pokaż wszystkim – na ekranach komputerów wszystkich uczniów.


6.
Raporty wyników
 • Okno raportu wyników, prezentujące procentowe wyniki poszczególnych rozdziałów, tematów
  i ćwiczeń. Wszystkie wyniki są odrębne dla każdego ucznia.
  - – ikona zmiany użytkownika, występuje tylko w aplikacji nauczyciela i umożliwia:
  - przeglądanie wyników poszczególnych uczniów;
  - usuwanie wyników uczniów
  z wybranego przedmiotu;
  - przydzielanie oraz usuwanie uprawnień nauczycielskich.


7.
Wysyłanie wiadomości tekstowych do wszystkich lub do wybranego ucznia
 • Okno elektronicznej wymiany wiadomości tekstowych, które nauczyciel może wysyłać do uczniów, uczniowie do nauczyciela i uczniowie między sobą.
Aplikacja ucznia


W aplikacji każdego ucznia znajduje się pasek narzędziowy, który informuje o działaniach nauczyciela. Pasek narzędziowy zawiera ikony, które świecąc na czerwono, sygnalizują:
S przydzielenie użytkownikowi sterowania wszystkimi komputerami;
T przejęcie przez innego użytkownika sieci sterowania wszystkimi komputerami;
G praca grupowa;
zablokowanie komputera;
zablokowanie na komputerze użytkownika sprawdzania wyników;
wysyłanie wiadomości tekstowych – jest to jedyna opcja w pasku narzędziowym, którą uczeń może sam wywołać.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie