Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy, dostępny pod adresem edupomoce.pl, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez Gedanica Beata Mazurek, z siedzibą: 80-821 Gdańsk, ul. Pod Zrębem 7 NIP 583-179-42-58 e-mail: sklep@edupomoce.pl tel. 58 301 97 23, zwaną dalej „Gedanica”.
Za pośrednictwem Sklepu Gedanica prowadzi sprzedaż towarów on – line.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY
 3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 4. ZMIANY ZAMÓWIEŃ NA TOWARY
 5. CENY
 6. ROZLICZENIA
 7. REKLAMACJE
 8. DANE OSOBOWE
 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 10. ZUŻYTY SPRZĘT
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: sprzedaż towarów i usług, będących w jego ofercie handlowej za pośrednictwem strony edupomoce.pl oraz udzielanie informacji o produktach i usługach dostępnych w Sklepie.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Gedanica niezależnie od producenta oferowanych towarów.
  3. Proces dokonywania zakupów w Sklepie, z punktu widzenia Klienta, składa się z trzech kroków:
   1. wybranie produktów,
   2. złożenie zamówienia przy użyciu dedykowanego formularza oraz
   3. zapłata i odbiór zamówionych produktów.
  4. W ramach korespondencji e-mailowej Klient będzie otrzymywał na podany przy składaniu Zamówienia adres mailowy wiadomości dotyczące realizacji jego zamówień.
  5. Wszelkie informacje o towarach i usługach umieszczone na stronie Sklepu, w szczególności dotyczące ich aktualnej dostępności i cen, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zakupu, a nie ofertę Gedanica w rozumieniu kodeksu cywilnego. W związku z tym takie informacje nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Gedanica.
  6. W razie naruszenia postanowień Regulaminu przez osobę, której Gedanica świadczy usługę, konto Klienta może zostać zablokowane lub usunięte.
  7. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, jednakże zamówienia zarejestrowane w Sklepie poza dniami roboczymi będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  8. Klient nie może umieszczać na stronie Sklepu żadnych treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY
  1. Informacje o towarach objętych ofertą Sklepu są umieszczone na edupomoce.pl. Zamieszczenie informacji o towarach na stronie Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Klient składa zamówienie na stronie internetowej Sklepu wypełniając udostępniony w tym celu formularz zamówienia, zawierający następujące pola do uzupełnienia:
   1. rodzaj i ilość zamawianych towarów;
   2. adres dostawy;
   3. dane do faktury vat.
  3. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone automatycznie pocztą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta.
  4. Moment otrzymania komunikatu przez Klienta, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Gedanica, a Klientem.
  5. Poza informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klient otrzyma emailem informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia oraz dotyczące płatności za zamówienie (potwierdzenie dokonania płatności, anulowanie płatności, brak środków).
  6. W przypadku produktów z NOVUM należy sprawdzić dostępność produkt(ów)u, przed dokonaniem płatności.
  7. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych danym zamówieniem zarówno Klient, jak i Gedanica są uprawnieni do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od zawarcia umowy. W takim wypadku Gedanica może wydłużyć termin realizacji zamówienia.
  8. Sklep rozpocznie realizację zamówienia dostawy towarów w dniu roboczym następującym po skutecznym zawarciu umowy oraz dokonaniu płatności.
  9. Zamówienia złożone w ramach sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży będą realizowane według kolejności otrzymania przez Gedanica, aż do wyczerpania się zapasów magazynowych.
  10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
  11. Produkty będą wysyłane za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w zależności od wartości złożonego zamówienia.
  12. W przypadku zakupu z wysyłką poza granice Polski produktów i sprzętu należy skontaktować się indywidualnie z obsługą Sklepu na adres sklep@edupomoce.pl celem ustalenia kosztów wysyłki.

 

 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KOSZTY WYSYŁKI
  1. Czas realizacji zamówienia, jest to czas, liczony w dniach roboczych, od złożenia zamówienia przez Klienta do chwili dostarczenia przez Doręczyciela na adres dostawy podany przez Klienta. Długość tego czasu zależna jest od dostępności produktów.
  2. Koszt wysyłki zamówienia to 19,93 zł z VAT
  3. W przypadku dostępności wszystkich produktów z koszyka, przewidywany czas dostawy deklarowany przez danego Doręczyciela (liczony w dniach roboczych):
    1. na terenie Polski:
    2. - firma kurierska - do 3 dni roboczych (dla produktów z
   NOVUM
    , czas realizacji zależy od dostępności towarów u producenta).
   1. za granicą:
    1. na terenie Unii Europejskiej:
    2. - firma kurierska: 3-5 dni
    3. poza Unię Europejską:
    4. - przesyłka ekonomiczna: 2-6 tygodni,
  4. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji będzie realizowane w najdłuższym czasie z podanych dla towarów objętych zamówieniem.
  5. Z uwagi
  6. Gedanica nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.

 

 1. ZMIANY ZAMÓWIEŃ NA TOWARY
  1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je anulować do momentu wystawienia faktury VAT, tj. w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
  2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest w jeden z poniższych sposobów:
   1. kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@edupomoce.pl
   2. telefonicznie pod numerem 58 301-97-23.
  3. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta. Zmiany przekazywane e-mailem będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail podanego w czasie rejestracji konta Klienta.

 

 1. CENY
  1. Wszystkie ceny towarów i usług oferowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny aktualnej w chwili złożenia zamówienia.
  3. Okresowe dokonanie przez Gedanica zmian cen nie ma wpływu na ceny towarów lub usług w zamówieniach złożonych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany danej ceny.
  4. Ceny zostaną powiększone o koszty dostawy, których wysokość jest zależna od wartości zamówienia oraz wybranej przez Klienta formy płatności.

 

 1. ROZLICZENIA
  1. Płatności za zamówione towary Klient realizuje przelewem na wskazane konto bankowe. Chyba że klient wyraził chęć otrzymania zakupionego przedmiotu za pobraniem.
  2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu przez Sklep płatności na koncie o ile klient nie wybrał innego sposobu rozliczenia.
  3. W przypadku powstania nadpłat na Koncie Klienta zostaną one zwrócone Klientowi na żądanie Klienta na konto bankowe wskazane w żądaniu, chyba, że ich wysokość jest mniejsza niż 5 zł. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. Zwroty nadpłat nie będą oprocentowane.
  4. Zwrot pieniędzy wynikający z odstąpienia od umowy lub reklamacji zostanie dokonany po weryfikacji przesyłki zwrotnej przez Gedanica. Zwrot nastąpi wyłącznie po złożeniu stosownej dyspozycji ze wskazaniem numeru konta bankowego Klienta.
  5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Gedanica zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

 1. REKLAMACJE
  1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
   1. wad fabrycznych,
   2. rozbieżności między przesyłką a zamówieniem, co do rodzaju lub ilości zamówionych towarów;
   3. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu.
  2. Szczegóły procesu reklamacyjnego są dostępne tu: Reklamacje. Postanowienia tam zawarte stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
  3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

 

 1. DANE OSOBOWE
  1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient będący Konsumentem wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy zawieranej na stronie Sklepu. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne i niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Gedanica. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegóły ochrony tych danych są opisane tu: Polityka prywatności.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów realizacji zamówień Klientów jest Gedanica.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki pod warunkiem, że zwracany towar:
   1. nie był kopiowany, używany ani w żaden sposób zniszczony;
   2. jest kompletny (nie posiada braków w porównaniu z towarem wysłanym);
  2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT z informacją o zwrocie na adres: Gedanica Beata Mazurek ul. Pod Zrębem 7, 80-821 Gdańsk z dopiskiem edupomoce.pl.
  3. Gedanica zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i w konsekwencji niezrealizowania zamówienia gdy:
   1. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości,
   2. prawidłowo dostarczona przesyłka nie zostanie odebrana od Doręczyciela.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z jej Stron Klient otrzyma zwrot wpłaconych pieniędzy tytułem ceny wraz z opłaconymi przez Klienta kosztami przesłania towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie), w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Gedanica oświadczenia o odstąpieniu przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
  5. Sklep nie przyjmuje żadnych zwrotów odsyłanych przez Klienta „za pobraniem” ani na koszt odbiorcy, których wysyłka nie została wcześniej uzgodniona.

 

 1. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) Klient, kupując towar stanowiący sprzęt elektryczny lub elektroniczny w Sklepie, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju przesyłając go na adres firmy Gedanica
  2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie emaila zawierającego szczegóły realizacji zamówienia oraz niniejszego Regulaminu ze strony internetowej Sklepu.
  2. Wszelkie oświadczenia Stron, włącznie z oświadczeniami o odstąpieniu, powinny być dla swej ważności wysłane na adresy poczty elektronicznej wskazane odpowiednio na stronie Sklepu (adres firmy Gedanica) oraz podczas rejestracji na stronie Sklepu (adres Klienta) lub listem poleconym na adresy Stron.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu, z tym, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  4. Do umów zawieranych w związku z zakupami w Sklepie stosuje się prawo polskie.
  5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez powszechne sądy polskie.

 

Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie zostały umieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

 

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Konie trojańskie
  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powoduje szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się dzięki otwarciu programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika.
 2. Wirusy
  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, dzięki czemu może stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy odwiedzony komputer zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze użytkownika.
 3. Spam
  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  1. powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach,
  2. przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie.
  3. powoduje również stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej.
  4. naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia.
  5. narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci,
  6. wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami,
  7. powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej.
 4. Robaki
  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu e-mail. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie